Stiri de ultima ora

Documentul APIA pentru fermierii care vor să încaseze subvenții pe hectar și animale!

Documentul APIA pentru fermierii care vor să încaseze subvenții pe hectar și animale!
Economic
Pregătirile pentru depunerea cererii unice în Campania 2021 au intrat în linie dreaptă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Invitația pentru anul acesta cu lista tuturor documentelor necesare pentru cererea unică precum și indicații prețioase pentru depunerea actelor pentru subvențiile din 2021 – puse la dispoziția fermierilor, în premieră, la fel ca în fiecare an, de Agrointeligența-AGROINTEL.RO. Important de precizat că deși fermierii sunt invitați ca și în anii trecuți, în 2021, similar ca anul trecut, cererea unică însoțită de documentele aferente fiecărei scheme de plată se trimite prin mijloace electronice urmând ca aceasta să fie încheiată cu semnătura fizică a fermierului la o dată anunțată telefonic de funcționarul care îi gestionează dosarul pentru subvenții.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va deschide campania de depunere a cererii unice de luni, 1 martie. Documentele și cererea unică completată inițial în sistemul informatic al APIA trebuie înregistrate până cel târziu 17 mai urmând ca doar unele acte justificative să fie prezentate și după această dată, în funcție de schemele de plată specifice.  Conform mențiunilor transmise de APIA în invitația către fermieri, adeverințele, documente specifice pentru schemele de plată și cererea unică se pot transmite către Centrele Județene/Locale APIA și prin poșta electronică, poștă, curier sau prin alte mijloace de comunicare. Adeverințele pot fi transmise și de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei emitentă, cu consimțământul fermierului.

Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă pune la dispoziție modelul de invitație pentru fermieri într-o formă completă, ușor de descărcat pe orice calculator, telefon mobil sau tabletă. În acest fel, aveți la îndemână acest instrument pentru a vă pregăti din timp documentele necesare pentru cererea unică din acest an. 

Reamintim că Cererile Unice de Plată se trimit la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul Municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 17 mai 2021. Fermierii vor trimite la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

Potrivit APIA, depunerea cererilor unice de plată în anul 2021 se realizează online, prin utilizarea aplicației IPA-Online și a mijloacelor electronice de comunicații. În situații excepționale cererea unică de plată poate fi depusă prin prezența fermierilor la Centrele Județene/Locale APIA.

Lista completă a documentelor care însoțesc cererea unică, în funcție de schema de plată solicitată

Conform informațiilor transmise de APIA în invitația emisă către fermieri, aceștia trebuie să depună electronic, prin poștă sau, în situații excepționale să prezinte fizic, următoarele documente:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice); – dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României; – documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului, inclusiv adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii; – documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente; – documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.

La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să transmiteți/prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalizări sunt neeligibile.

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:

– fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare, la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991 a contabilității – Republicată prezintă adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activităţi agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

– persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz;

– persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă,  prezintă la APIA dovezile verificabile din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).

– persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.) prezintă la APIA:

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022.

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va transmite/prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului (împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea). – documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată. – copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti permanente.

 Documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală (Măsuri de mediu și climă):

Alte documente – dacă utilizaţi apă pentru irigaţii trebuie să prezentaţi odată cu depunerea cererii (cel târziu până la termenul limită de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii.

Documentele specifice pentru accesarea schemelor de plată în sectorul zootehnic:

Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7)

I.1 fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 7 în anii anteriori, vor solicita acest drept fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 7.

I.2 fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 şi care NU au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 01.04.2015 – 29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/ 01.03.2018 – 28.02.2019/01.03.2019-29.02.2020 pot solicita doar pentru perioada de referință 01.03.2020 – 28.02.2021:

Documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință 01.03.2019 – 29.02.2020

Fermierii care solicită ANTZ 8 și care au dobândit dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obţinul dreptul la primă, fără a mai prezente pasapoartele pe  baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 8 in anii anteriori .

Documente specifice accesării sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ):

III.  Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție de efectivul de animale determinate / kg gogoși crude determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:

– bivoliţe de lapte

–  copia de pe pașaportul fiecarei bivoliţe de lapte pentru care se solicită SCZ;

– adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivoliţelor pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei*).

– ovine / caprine

– adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, precum şi înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, și în controlul performanțelor de producție, pentru care se solicită SCZ *).
agrointel.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus