Stiri de ultima ora

Comunicat către acţionarii SIF Oltenia SA şi potenţiali investitori

Comunicat către acţionarii SIF Oltenia SA şi potenţiali investitori
Economic
În cele ce urmează vă prezentăm condiţiile care au determinat încheierea şi derularea contractului de credit încheiat între SIF Oltenia SA şi Banca Transilvania în luna iunie 2020 şi costurile totale generate de acesta.

Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia SA din 20.03.2020 prin Raportul curent nr. 2496/20.03.2020, publicat pe website-ul BVB, a informat investitorii cu privire la Convocarea AGOA pe a cărei ordine de zi figurau ca puncte principale: aprobarea situaţiilor financiare individuale, repartizarea profitului exerciţiului financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.274 lei cu destinaţia dividende în sumă de 52.214.914,30 lei, respectiv un dividend brut/acţiune de 0,10 lei iar diferenţa în sumă de 71.917.359,37 lei pentru alte resurse (surse proprii de finanţare în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiţii, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societăţii). Data plăţii dividendelor 01.07.2020 a fost stabilită conform prevederilor art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Prealabil convocării AGOA de către Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia SA existau următoarele prezumţii în asigurarea fondurilor necesare plăţii dividendelor propuse şi realizării programului de răscumpărare a propriilor acţiuni hotărât de AGEA din 25.03.2020, convocată şi organizată la cererea acţionarilor:

- dividende cuvenite de la societăţile în care SIF Oltenia SA deţine pachetul majoritar, prevăzute a fi încasate până la data de 30.03.2020 în sumă de 6.256.511 lei, respectiv de la următoarele societăţi: Voltalim SA, Provitas SA, Complex Hotelier Dâmboviţa SA, Univers SA, Mercur SA şi Flaros SA;

- OMV PETROM SA, prin Raportul curent din 17.03.2020 a comunicat propunerea acordării unui dividend de 0,031 lei/acţiune cu data plăţii în 05.06.2020. SIF Oltenia SA urma să încaseze dividende nete în sumă de 20.989.576 lei pentru participaţia deţinută;

- Consiliul de Administraţie al BRD Groupe Societe Generale din 12.03.2020 a convocat AGOA pentru data de 23.04.2020 propunând acordarea unui dividend brut de 1,64 lei/acţiune, cu data plăţii 03.06.2020. SIF Oltenia SA, pentru participaţia la BRD, urma să încaseze dividende nete în sumă de 44.559.998 lei.

În total, până la data de 01.07.2020 propusă de SIF Oltenia SA pentru plata dividendelor, societatea urma să încaseze suma de 71.806.085 lei, comparativ cu dividendele totale de plată de 52.214.914 lei, respectiv un excedent de 19.591.171 lei.

Totodată, Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania din data de 25.03.2020 a convocat AGOA pentru data de 29.04.2020 cu propunere de plată de dividende, respectiv 0,1150286771 lei/acţiune şi acordarea de acţiuni gratuite în proporţie de 10% din acţiunile deţinute. Data plăţii a fost anunţată ca fiind 22.06.2020, SIF Oltenia SA urmând a încasa dividende nete în sumă de 24.076.020 lei pentru participaţia deţinută.

În condiţiile descrise, luând în considerare doar dividendele de încasat de la societăţile menţionate, erau asigurate disponibilităţile băneşti necesare achitării integrale a dividendelor propuse de SIF Oltenia SA şi peste 70% din sumele necesare pentru desfăşurarea programului de răscumpărare a propriilor acţiuni solicitat de către acţionarii societăţii şi aprobat în AGEA din 25.03.2020. Dividendele preconizate a fi încasate de SIF Oltenia SA în perioada iulie - august 2020, aferente celorlalte participaţii deţinute în societăţi lichide, stabile, plătitoare de dividende - Transgaz SA, Romgaz SA, Transelectrica SA, BVB etc. - urmând a completa diferenţa de aproximativ 20 mil. lei necesare încheierii cu succes a programului de răscumpărare a propriilor acţiuni.

Ulterior, urmare a recomandărilor Băncii Centrale Europene şi Băncii Naţionale a României ca societăţile bancare să se abţină în anul 2020 de la acordarea de dividende către acţionari din rezultatele financiare ale anului 2019, BRD a hotărât să nu mai distribuie dividende cu plata în anul 2020 iar Banca Transilvania să amâne data plăţii dividendelor din 22.06.2020 în data de 16.10.2020.

În condiţiile descrise, SIF Oltenia SA a fost pusă în imposibilitatea realizării disponibilului necesar plăţii dividendelor în sumă de 52.214.914 lei pe seama resurselor planificate (dividende de încasat aferente plasamentelor deţinute) prognozând pentru data de 01.07.2020 un deficit de disponibil în sumă de aproximativ 24 mil. lei.

Întrucât programul de răscumpărare a propriilor acţiuni trebuia finalizat până la data de 15 august 2020, deficitul de resurse se ridica la aproximativ 70 mil. lei.

Consiliul de Administraţie şi Conducerea superioară a SIF Oltenia SA, considerând imperative hotărârile aprobate de AGOA şi AGEA, respectiv plata de dividende şi realizarea programului de răscumpărare a propriilor acţiuni, obligaţia gestionării cu maximă responsabilitate a portofoliului de acţiuni al societăţii, pe fondul scăderii în semestrul I 2020 a cotaţiilor pieţii la acţiunile listate pe BVB de aproximativ 11% (indice BET) la 30.06.2020 comparativ cu 01.01.2020 ca urmare a pandemiei cu COVID 19, urmărind totodată încasarea unor dividende maxime, posibil de realizat prin evitarea vânzării unor participaţii înainte de data de înregistrare, au luat în considerare posibilitatea obţinerii în condiţii de eficienţă, cu costuri minime, a unui credit pe perioada de decalaj de surse între momentul scadent al obligaţiilor de plată şi data obţinerii disponibilităţilor pe calea dividendelor sau din tranzacţionare în condiţii de maximă eficienţă a unor participaţii, în condiţii normale de timp şi nu sub presiunea scadenţei obligaţiilor.

Astfel, Consiliul de Administraţie, cu unanimitate de voturi, în data de 25.06.2020 a aprobat accesarea unui credit de 30 mil. lei şi împuternicirea Conducerii superioare să trateze, să negocieze şi să semneze cu Banca Transilvania termenii şi condiţiile finale ale Contractului şi orice documente de constituire în garanţie a unor participaţii lichide până la valoarea de 150% a creditului de 30 milioane lei solicitat pentru plata de dividende către acţionarii societăţii şi asigurarea resurselor necesare realizării programului de răscumpărare a propriilor acţiuni.

Deoarece legislaţia în vigoare prevede pentru FIA imposibilitatea derulării programelor de răscumpărare a propriilor acţiuni cu surse împrumutate, luând în considerare că SIF Oltenia SA avea obligaţia depunerii documentaţiei la ASF până la data de 24.07.2020 pentru înregistrarea societăţii ca FIA, Conducerea superioară a luat hotărârea de acoperire cu 29 milioane lei din creditul contractat a sumelor necesare plăţii dividendelor către acţionari la data de 01.07.2020.

Resursele proprii deţinute de societate au fost utilizate pentru realizarea cu succes a programului de răscumpărare a propriilor acţiuni.

Costurile totale generate de obţinerea creditului, inclusiv cele aferente constituirii şi înregistrării garanţiilor la care s-a obligat societatea, pentru perioada de 53 zile care s-a scurs de la obţinerea creditului 29.06.2020 şi până la rambursarea integrală 20.08.2020 au fost în sumă de 198.779 lei.

Decizia Consiliului de Administraţie a evitat valorificarea unora din participaţiile lichide ale societăţii, sub presiunea timpului, în condiţii de lichiditate scăzută a pieţii ca urmare a situaţiei interne şi externe generată de pandemia cu COVID 19. Preţurile scăzute în perioada semestrului I 2020 ar fi condus societatea la lipsirea portofoliului de participaţii importante în societăţi lichide, stabile, plătitoare de dividende, la diminuarea surselor de realizare a profitului net stabilit pentru anul 2020, în condiţiile în care SIF Oltenia SA realizează profitul stabilit prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli în proporţie de peste 72% pe seama dividendelor încasate.

Menţionăm că, în trimestrul III 2020, şi în mod deosebit în lunile august şi în prima jumătate a lunii septembrie, cotaţiile bursiere au înregistrat la principalele participaţii deţinute în portofoliu (SNP, BRD, Banca Transilvania) creşteri între 11% - 15%, la care se adaugă dividendele încasate de la OMV PETROM SA şi, în luna octombrie, de la Banca Transilvania SA, resurse de care parţial SIF Oltenia SA ar fi fost privată în situaţia unor valorificări în semestrul I 2020.

Totodată a fost conservat portofoliul performant al societăţii, aducător de valoare adăugată în viitor pentru societate, capabil să creeze resursele necesare atât pentru acordarea permanentă de dividende către acţionari şi realizarea de noi programe de răscumpărare a propriilor acţiuni urmat de diminuarea capitalului social al societăţii şi creşterii pe această cale a preţului acţiunilor SIF5, a diminuării decalajului faţă de valoarea unitară dată de activul net pe acţiune, a creşterii încrederii acţionarilor în potenţialul acţiunii SIF Oltenia SA.

Exemplificăm faptul că, dacă în locul creditului de 29 mil. lei, societatea ar fi recurs la asigurarea sumei respective pe calea unor tranzacţii de vânzare de acţiuni Banca Transilvania în perioada iunie - iulie 2020, la preţul maxim de 2,235 lei/acţiune înregistrat în aceaşi perioadă (dificil de realizat), presupunea înstrăinarea unui număr de 12.975.392 acţiuni. SIF Oltenia SA prin deţinerea acestor acţiuni va încasa sub formă de dividende, în data de 16.10.2020, suma de 1.417.915 lei şi va primi gratuit un număr de 1.297.539 acţiuni. În consecinţă, prin recurgerea la finanţare printr-un contract de credit care a antrenat costuri totale insignifiante de 198.779 lei, nu s-a creat un prejudiciu, aceasta reprezintă un cost de oportunitate generator de beneficii în patrimoniul societăţii şi acţionarilor.

În final exprim opinia că, solicitarea comună a acţionarilor SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 12.10.2020, cu "aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian pentru prejudiciul cauzat de aceştia SIF Oltenia SA prin contractarea împrumutului de 30 mil. lei de la Banca Transilvania" în condiţiile în care hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 25.06.2020 de aprobare a contractării unui credit de 30 mil. lei de la Banca Transilvania a fost luată cu votul unanim al tuturor administratorilor, inclusiv al domnului Vicepreşedinte Cristian Buşu, iar întreaga documentaţie solicitată şi înaintată Băncii Transilvania pentru obţinerea creditului a fost semnată de Directorul General şi Directorul General Adjunct, respectiv Tudor Ciurezu şi Cristian Buşu, constituie o dovadă de hărţuire, de intimidare, de discriminare şi discreditare a administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian. Prin această acţiune se urmăreşte crearea condiţiilor pentru paralizarea conducerii, concret desfiinţarea Conducerii superioare şi Consiliului de Administraţie ale SIF Oltenia SA de la 12 octombrie 2020 şi până la avizarea noilor administratori de către ASF aleşi de AGOA din 29 octombrie 2020.

În concluzie, încheierea şi derularea contractului de credit dintre SIF Oltenia SA şi Banca Transilvania s-a realizat în interesul societăţii, determinată de condiţii obiective, din necesitatea acoperirii decalajului de surse de finanţare pe o perioadă scurtă de timp, în scopul protejării portofoliului societăţii şi evitării vânzării unor participaţii sub presiunea timpului, pe o piaţă în scădere şi nu a produs prejudicii societăţii. Acţiunea a fost transparentă, încheierea contractului de credit a fost adusă la cunoştinţa publicului prin Raportul curent nr. 4432/29.06.2020.

Invocarea unui prejudiciu imaginar, nereal, de către conducerea SIF 1 şi SIF 4, din interese contrare interesului societar, urmăreşte înlăturarea din funcţie a celor patru administratori pentru ca la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 29 octombrie 2020 să nu mai poată candida şi astfel întreaga conducere a SIF Oltenia SA să fie rezultatul votului grupului de acţionari SIF1 şi SIF4 şi a fondurilor finanţate de acestea, respectiv: FII Active Plus, FIA Certinvest Acţiuni, FDI Certinvest XT Index, FDI Certinvest BET FI Index, FII Optim Invest, FII - BET FI INDEX Invest, FDI Prosper Invest, FII SMART MONEY, FDI Fix Invest, FII FORTUNA Clasic, FII FORTUNA GOLD, FIA ROMANIA STRATEGY Fund AA/VADUZ, OPUS Chartered Issuances SA/AA Luxembourg, FII STAR VALUE, FII Multicapital Invest, FDI Star Focus, FDI STAR NEXT.

Stimaţi acţionari, vă asigurăm că la nivelul societăţii, administratorii Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian, respectiv Directorul General Tudor Ciurezu, împotriva cărora se solicită atragerea răspunderii pentru creditul contractat şi încetarea mandatului acestora, au acţionat tot timpul cu bună credinţă, au dat dovadă de responsabilitate maximă în gestionarea şi crearea unui portofoliu lichid, performant, capabil a genera în permanenţă valoare adăugată pentru asigurarea resurselor necesare unei politici predictibile de dividende, pentru realizarea programelor de răscumpărare a propriilor acţiuni, în interesul societăţii, al acţionarilor săi în totalitate şi nu pentru satisfacerea intereselor de grup.

Constatăm cu regret că în anul 2020 - cu accent mai pronunţat după 24 iulie 2020, data eliminării pragului deţinerii de acţiuni SIF - acţiunea SIF Oltenia SA se comportă ca o acţiune captivă, al cărei preţ pare a nu fi stabilit în condiţiile normale date de cerere şi ofertă, de performanţele şi valoarea societăţii, cu rezultat în menţinerea unui preţ scăzut, menit a determina diminuarea încrederii acţionarilor în acţiunea SIF5, fapt ce ne determină a solicita instituţiilor abilitate cu supravegherea pieţei BVB să întreprindă analiza structurii cererii şi ofertei de acţiuni SIF 5, precum şi eventuale legături între părţile implicate în tranzacţiile efectuate.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi sprijinul primit pe perioada mandatului încredinţat.", se arată în comunicatul transmis de conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu, Director General SIF Oltenia.
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus